top of page
Termin warsztatów:
Wysyłając formularz akceptuję:

*Wysyłając niniejszy formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka tj.: imię i nazwisko, data urodzenia, pesel, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres email przez Akademię Rozwoju Talentów, ul. Spółdzielcza 14, 58-100 Świdnica, reprezentowaną przez Iwonę Kuśnierz, zwaną Administratorem Danych Osobowych w celu realizacji warsztatów. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. W ramach przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo do anulowania wyrażonej zgody, dostępu do przekazanych danych, kopii oraz ich sprostowania, do usunięcia danych z bazy, do ograniczenia przetwarzania oraz do złożenia ewentualnej skargi do organu nadzorczego. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych mailowo pod adresem: art.swidnica@gmail.com
**Wysyłając niniejszy formularz wyrażam zgodę na nieodpłatne korzystanie z nagrań audio i video oraz zdjęć z udziałem moim/mojego dziecka m.in. do celów reklamowych w sieci (Dzz.U. z 2000r.nr 80, poz. 904, ze zm.)

 

Twoje zgłoszenie zostało wysłane! : )

bottom of page